opole.oaza.pl

Program formacyjny jest propozycją drogi dojrzewania w wierze dla uczestników Ruchu Światło-Życie (dzieci, młodzieży, dorosłych, rodzin, kapłanów, osób konsekrowanych i in.)

Jego celem jest osiągnięcie chrześcijańskiej dojrzałości, która wyraża się poprzez osobistą relację do Jezusa Chrystusa, wynikającą z świadomego odnowienia sakramentu chrztu św. oraz w zaangażowaniu we wspólnocie Kościoła, czyli w diakonii.
Droga formacji składa się z trzech zasadniczych etapów, które określamy nazwami:
·        ewangelizacja
·        deuterokatechumenat
·        diakonia
W trakcie poszczególnych etapów obok pracy osobistej ważną rolę odgrywają cotygodniowe spotkania formacyjne (w przypadku rodzin - comiesięczne) oraz oazy rekolekcyjne, które odbywają się w wakacje.
Program formacyjny etapu ewangelizacji obejmuje:
·        udział w ewangelizacji indywidualnej lub rekolekcjach ewangelizacyjnych, zakończonych decyzją przyjęcia Jezusa Chrystusa, jako Pana i Zbawiciela oraz decyzją wejścia na drogę uczniów Chrystusa poprzez włączenie się do grupy formacyjnej (postewangelizacyjnej).
·        4 spotkania nad Ewangelią wg św. Łukasza
·        8 spotkań poewangelizacyjnych
·        Oazę Nowego Życia I stopnia, której głównym celem jest spotkanie z Chrystusem obecnym w Słowie Bożym. Na zakończenie oazy I stopnia, lub po powrocie uczestnicy podejmują decyzje podjęcia formacji deuterokatechumenalnej.
Program formacyjny deuterokatechumenatu obejmuje:
·        11 spotkań ewangelicznych pt. "Droga Nowego Życia", których celem jest utrwalenie w warunkach codziennego życia treści przeżytych podczas oazy rekolekcyjnej I stopnia
·        spotkania pt. "Dziesięć kroków ku dojrzałości chrześcijańskiej", które w syntetyczny sposób ukazują podstawowe treści wiary ujęte w trzy grupy:
o   dogmatyczne podstawy chrześcijańskiej wiary - kroki: Jezus Chrystus, Niepokalana, Duch Święty, Kościół
o   ascetyczne środki chrześcijańskiego wzrostu - kroki: Słowo Boże, Modlitwa, Liturgia
o   elementy apostolstwa- kroki: Świadectwo, Nowa Kultura, Agape
Dogmatyczne podstawy chrześcijańskiej wiary zawarte w krokach Jezus Chrystus, Niepokalana, Duch Święty, Kościół mają ukazać i kształtować relacje człowieka wierzącego do poszczególnych Osób Trójcy Świętej oraz do innych ludzi.
Ascetyczne środki chrześcijańskiego wzrostu w krokach Słowo Boże, Modlitwa, Liturgia służą zarówno ukazaniu jak też wdrożeniu w praktyki, ćwiczenia i inne sposoby wyrażania życia chrześcijańskiego, dzięki którym to życie się rozwija.
Elementy apostolstwa zawarte w krokach Świadectwo, Nowa Kultura, Agape ukazują konsekwencje przyjętych prawd i charakteryzują sposób apostolskiego zaangażowania członków wspólnot Ruchu Światło-Życie
·        Oazę Nowego Życia II stopnia, która ma na celu:
o   inicjację liturgiczno-sakramentalną;
o   doprowadzenie do wewnętrznej wolności człowieka - wyzwalanie z "człowieka starego" poprzez rozważanie Księgi Wyjścia
·        11 kręgów biblijnych pt. "Wprowadzenie w Biblię jako w historię zbawienia", których celem jest ukazanie sensu historiozbawczego i teologicznego wszystkich ksiąg Pisma Świętego, by każdy z członków grupy mógł odnaleźć siebie i swoje życie włączone w plan zbawienia.
·        właściwy etap inicjacji liturgiczno-sakramentalnej, czyli:
o   kręgi liturgiczno-biblijne nawiązujące do niedzielnych czytań, których celem jest pogłębienie inicjacji eucharystycznej oraz zwrócenie uwagi na ten sposób dialogu z Bogiem
o   przygotowanie do odnowy przymierza chrztu św. w oparciu o pracę z Notatnikiem Wielkopostnym pt. "Zawieram z Wami przymierze"
o   Triduum Paschalne, przeżyte w formie rekolekcji i odnowa przymierza chrztu św.

 

Piosenka Roku 2015-2016

Odwiedza nas 86 gości oraz 0 użytkowników.